Nie przeocz - Wydawnictwo AVT

Konkurs Wielkanocny

Wydawnictwo AVT

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Z tej też okazji ogłaszamy KONKURS WIELKANOCNY!!! Zachęcamy do wykonania przez Wasze Dziecko pracy plastycznej, której tematem będzie wszystko, co dotyczy Świąt Wielkanocnych. Praca może być wykonana techniką dowolną. Powinna przedstawiać zwyczaje świąteczne w Waszych domach. Liczy się pomysł.

Spośród prac, jakie nadeślecie na adres konkurs@zakupydladziecka.pl lub wkleicie na nasz profil na Facebooku, wybierzemy najciekawsze i nagrodzimy je książkami. Do rozdania mamy aż 55 wspaniałych książek dla dzieci w wieku do lat 13. Wysłane prace powinny zawierać imię, nazwisko oraz wiek dziecka.

 

 

 

Wszystkie nadesłane na konkurs prace opublikowane zostaną w albumie na naszym Fanpage'u.

Konkurs trwa do 30 marca 2016 r.

Życzymy udanej wspólnej zabawy z dzieckiem!

Regulamin konkursu


REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI "KONKURS WIELKANOCNY"
1. Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs plastyczny dla dzieci pod nazwą „Konkurs Wielkanocny” zwany dalej Akcją.
§ 2. Organizatorem konkursu jest redakcja Rynkowego Przewodnika Rodziców „Dziecko - Najlepsza Inwestycja”, wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (03-197) przy ul. Leszczynowej 11. NIP 527-020-01-77. Kapitał zakładowy 700 000,00 zł, Numer KRS: 0000035930) zwane dalej "Organizatorem".
§ 3. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa do 30 marca 2016 r.

2. Uczestnicy Konkursu
§ 4. W Konkursie mogą brać udział dzieci w wieku do lat 13.
§ 5. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników, ani też osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, ani współpracownicy organizatora.

3. Zasady Konkursu
§ 6. Udział w Konkursie polega na przygotowaniu prac plastycznych techniką dowolną oraz wysłaniu zdjęcia pracy plastycznej na adres konkurs@zakupydladziecka.pl lub wklejeniu na profil na Facebooku https://www.facebook.com/DzieckoNajlepszaInwestycja/
§ 7. Każdy uczestnik Akcji może zgłosić dowolną ilość prac spełniających warunki konkursowe.
§ 8. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko dziecka oraz wiek.
§ 9. Poprzez udział w konkursie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację pracy konkursowej we wszystkich materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w druku,  na stronach internetowych Wydawnictwa oraz na jej profilach społecznościowych, a także wtórne udostępnianie pracy konkursowej przez podmioty współpracujące z organizatorem konkursu.

4. Nagrody
§ 10. 55 nagród książkowych zostanie przyznanych autorom najciekawszych prac, które zostaną wytypowane przez jury redakcyjne.
§ 11. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

5. Wydanie Nagród
§ 12. Nagrody zostaną wysłane pod wskazane przez Zwycięzców adresy za pomocą wybranego przewoźnika, nie później niż w terminie 21 dni od zakończenia Akcji.
§ 13. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z danym Zwycięzcą w terminie 3 dni od zakończenia Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia go z Konkursu i wskazania na jego miejsce innego Zwycięzcy.
§ 14. Przekazanie Nagród nastąpi na koszt Organizatora. Nie dotyczy to jednak wysyłki poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku, Organizator zwróci się jednak najpierw o podanie adresu na terenie Polski - a w razie odmowy lub braku odpowiedzi, ma prawo skorzystać z uprawnienia
wskazanego w § 13. powyżej.

6. Ekspozycja prac
§ 15. Po zakończeniu konkursu prace będzie można zobaczyć na stronie zakupydladziecka.pl oraz na profilu Facebook Dziecko – Najlepsza Inwestycja

7. Postanowienia końcowe
§ 16. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, a także na
opublikowanie imienia, nazwiska oraz wieku uczestnika konkursu, na stronie internetowej zakupydladziecka.pl oraz na profilu Facebook. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
§ 17. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na stronie zakupydladziecka.pl oraz profilu Facebook.
§ 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej, wadliwości działania łączy internetowych, poczty elektronicznej lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub działania siły wyższej nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego niniejszym Regulaminem.


            

Zobacz też:

Firmy